Strona główna e-commerce Jak zbadać satysfakcję klienta?

Jak zbadać satysfakcję klienta?

Autor InClick

Badanie satysfakcji klienta to kluczowe narzędzie dla każdej firmy, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług oraz zadowolenie swoich klientów. Pozwala ono na poznanie opinii i oczekiwań klientów, a także identyfikację obszarów, które wymagają poprawy.

Dane statystyczne pokazują, że badanie satysfakcji klienta jest niezwykle istotne dla sukcesu każdej firmy. Według badania przeprowadzonego przez Salesforce, 84% konsumentów uważa, że dobre doświadczenie klienta jest równie ważne jak samo produkt, a 73% klientów jest gotowych zapłacić więcej za produkt lub usługę, jeśli wiążą się z nią pozytywne doświadczenia. Ponadto, 80% klientów, którzy uważają, że ich opinia jest brana pod uwagę, jest bardziej skłonnych do polecania marki.

W dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja jest coraz większa, a klienci mają dostęp do coraz większej liczby alternatywnych produktów i usług, badanie satysfakcji klienta staje się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i wzrostu biznesu. Dlatego też, warto inwestować w narzędzia i metody badania satysfakcji klienta, które pozwolą na poznanie opinii klientów i dostosowanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań.

Metryki do badania satysfakcji klienta

Istnieje wiele różnych metryk służących do pomiaru satysfakcji klienta. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. CSAT (Customer Satisfaction Score) – to metryka, która mierzy ogólną satysfakcję klienta z produktu lub usługi na podstawie zadawanych pytań z pytaniem zamkniętym, na które klient odpowiada w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10. Wynik CSAT wyraża się w procentach i określa, ile klientów jest zadowolonych z danego produktu lub usługi.
 2. CES (Customer Effort Score) – to metryka, która mierzy, jak łatwo klientowi udało się osiągnąć swoje cele lub rozwiązać swoje problemy dzięki produktowi lub usłudze. Klient odpowiada na pytania z pytaniem zamkniętym, np. „Jak łatwo było Ci rozwiązać swój problem?”, a odpowiedź jest udzielana na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10.
 3. NPS (Net Promoter Score) – to metryka, która mierzy, jak skłonni są klienci do polecania produktu lub usługi swoim znajomym i rodzinie. Klient odpowiada na pytanie z pytaniem otwartym, np. „Czy poleciłbyś naszą firmę swoim znajomym lub rodzinie?”, a odpowiedź jest udzielana na skali od 0 do 10. NPS oblicza się odejmując od procentowej liczby klientów, którzy polecaliby produkt lub usługę (tzw. „promotorzy”), procentową liczbę klientów, którzy by jej nie polecali (tzw. „detraktorzy”).
 4. CRR (Customer Retention Rate) – to metryka, która mierzy, jak wiele klientów pozostaje z firmą na dłuższy czas, czyli ile klientów decyduje się na powrót i zakup kolejnych produktów lub usług. CRR oblicza się na podstawie procentowej liczby klientów, którzy pozostają z firmą przez dłuższy czas, w porównaniu do liczby klientów, którzy opuszczają firmę.

Wszystkie powyższe metryki są ważnymi wskaźnikami satysfakcji klienta, które pozwalają na mierzenie poziomu zadowolenia klientów z produktów lub usług i identyfikację obszarów, które wymagają poprawy.

Customer Satisfaction Score (CSAT)

Customer Satisfaction Score (CSAT) to miara, która służy do określenia poziomu zadowolenia klienta z danego produktu lub usługi. CSAT mierzy się za pomocą pytania zamkniętego, na które klient odpowiada w skali od 1 do 5 lub od 1 do 10. Wynik CSAT wyraża się w procentach i określa, ile klientów jest zadowolonych z danego produktu lub usługi.

Przykłady pytań do badania CSAT:

 1. „Jak bardzo jesteś zadowolony/a z jakości naszych produktów/usług?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10)
 2. „Czy produkty/usługi spełniły Twoje oczekiwania?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10)
 3. „Jak oceniasz naszą obsługę klienta?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10)
 4. „Czy jesteś zadowolony/a z czasu dostawy produktów/usług?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10)
 5. „Czy poleciłbyś nasze produkty/usługi swoim znajomym lub rodzinie?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 10)

Warto zauważyć, że pytania w badaniu CSAT można dostosować do potrzeb i charakteru badanej firmy, produktu lub usługi. Po zebraniu odpowiedzi od klientów, wynik CSAT można obliczyć za pomocą prostej formuły:

CSAT = (Liczba pozytywnych odpowiedzi / Całkowita liczba odpowiedzi) * 100%

Na przykład, jeśli 80 klientów odpowiedziało na pytanie o satysfakcję z jakością produktów/usług, a 60 z nich udzieliło pozytywnej odpowiedzi, to wynik CSAT wynosi:

CSAT = (60/80) * 100% = 75%

Wynik CSAT może pomóc firmie w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy i dostarczyć informacji zwrotnej, której można użyć do wprowadzenia ulepszeń w produktach lub usługach. Wysoki wynik CSAT oznacza, że klienci są zadowoleni, ale nie oznacza to koniecznie, że są lojalni i chętnie będą kupować produkty lub usługi firmy w przyszłości. Dlatego warto korzystać z dodatkowych miar, takich jak NPS (Net Promoter Score) lub CRR (Customer Retention Rate).

Mimo że CSAT jest prostą i popularną miarą, to może być mniej użyteczna w przypadku produktów lub usług o wysokiej złożoności, gdzie klienci mogą mieć wiele różnych wymagań. W takich przypadkach lepiej jest stosować bardziej zaawansowane miary, które biorą pod uwagę różne aspekty zadowolenia klientów.

Podsumowując, CSAT jest miarą przydatną w badaniach zadowolenia klientów, zwłaszcza w przypadku produktów lub usług o prostych charakterystykach. Jednak w celu uzyskania pełniejszego obrazu zadowolenia klientów, warto stosować dodatkowe miary, takie jak NPS czy CRR.

Customer Effort Score (CES)

Customer Effort Score (CES) to miara, która służy do określenia poziomu wysiłku, jaki musiał włożyć klient w celu rozwiązania swojego problemu lub zrealizowania swojego celu. CES mierzy się za pomocą pytania zamkniętego, na które klient odpowiada w skali od 1 do 5 lub od 1 do 7. Wynik CES wyraża się w punktach, a im wyższy wynik, tym mniejszy wysiłek musiał włożyć klient.

Przykłady pytań do badania CES:

 1. „Jak łatwo udało Ci się rozwiązać swój problem z naszym produktem/usługą?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 7)
 2. „Czy z naszej strony wymagany był od Ciebie duży wysiłek, aby zrealizować swój cel?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 7)
 3. „Czy nasza obsługa klienta pomogła Ci rozwiązać swój problem w łatwy sposób?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 7)
 4. „Czy proces zakupu był dla Ciebie łatwy i intuicyjny?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 7)
 5. „Czy uważasz, że nasza strona internetowa jest łatwa w użyciu i pomaga znaleźć potrzebne informacje?” (odpowiedź na skali od 1 do 5 lub od 1 do 7)

Po zebraniu odpowiedzi od klientów, wynik CES można obliczyć za pomocą średniej arytmetycznej ze wszystkich odpowiedzi. Im wyższy wynik CES, tym mniejszy wysiłek musiał włożyć klient w rozwiązanie swojego problemu lub zrealizowanie celu.

CES jest miarą, która jest szczególnie użyteczna w przypadku produktów lub usług, które wymagają pewnej formy wsparcia lub obsługi klienta. Wysoki wynik CES oznacza, że klienci mają pozytywne doświadczenia związane z obsługą klienta i w mniejszym stopniu muszą włożyć wysiłek w rozwiązanie swojego problemu.

Podsumowując, CES jest miarą, która pozwala firmom na monitorowanie poziomu wysiłku, który muszą włożyć klienci w rozwiązanie swojego problemu lub zrealizowanie celu. Warto stosować CES wraz z innymi miarami, takimi jak CSAT czy NPS, aby uzyskać pełniejszy obraz zadowolenia i lojalności klientów.

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) to miara, która służy do określenia lojalności klientów wobec danej firmy, produktu lub usługi. NPS mierzy się za pomocą jednego pytania: „Na skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś naszą firmę/produkt/usługę swoim znajomym lub rodzinie?” Klienci, którzy udzielą odpowiedzi 9 lub 10, są uważani za „promotorów”, czyli osoby, które polecają firmę lub produkt innym. Klienci, którzy udzielą odpowiedzi 7 lub 8, są uważani za „neutralnych”. Klienci, którzy udzielą odpowiedzi 0 do 6, są uważani za „detraktorów”, czyli osoby, które odradzają firmę lub produkt innym.

Wynik NPS oblicza się poprzez odjęcie od procentowej liczby „promotorów” procentowej liczby „detraktorów”. Wynik ten może wynosić od -100% do +100%. Wysoki wynik NPS oznacza, że klienci są lojalni i chętnie polecają firmę lub produkt innym, co wpływa na rozwój firmy i zwiększenie sprzedaży.

Przykłady pytań do badania NPS:

 1. „Na skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś naszą firmę swoim znajomym lub rodzinie?”
 2. „Jak bardzo jesteś zadowolony z naszej obsługi klienta?”
 3. „Jak często korzystasz z naszych produktów/usług?”
 4. „Czy nasze produkty/usługi spełniają Twoje oczekiwania?”
 5. „Czy poleciłbyś nasze produkty/usługi swoim znajomym lub rodzinie?”

Wynik NPS może pomóc firmie w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a także w określeniu, jakie działania można podjąć w celu poprawy lojalności klientów i zwiększenia sprzedaży. Jednak wynik NPS nie jest jedynym wskaźnikiem zadowolenia klientów i powinien być stosowany w połączeniu z innymi miarami, takimi jak CSAT czy CRR.

Podsumowując, NPS jest prostą i popularną miarą lojalności klientów, która pozwala firmie na szybkie określenie poziomu lojalności klientów i ewentualnych obszarów, które wymagają poprawy.

Customer Retention Rate (CRR)

Customer Retention Rate (CRR) to miara, która służy do określenia, ile klientów pozostaje lojalnych wobec danego produktu lub usługi w ciągu określonego okresu czasu. CRR wyraża się jako procent liczby klientów, którzy pozostali aktywni w stosunku do liczby wszystkich klientów w okresie czasu.

Mierzenie CRR polega na porównaniu liczby klientów, którzy pozostali aktywni, z liczbą klientów, którzy korzystali z produktów lub usług w danym okresie czasu. CRR można wyliczyć za pomocą prostej formuły:

CRR = ((Liczba klientów na koniec okresu – Liczba nowych klientów) / Liczba klientów na początku okresu) * 100%

Przykłady pytań do badania CRR:

 1. „Ile klientów powróciło i dokonało kolejnych zakupów w ciągu ostatniego miesiąca/roku?”
 2. „Ile klientów przedłużyło subskrypcję naszych usług w ciągu ostatniego miesiąca/roku?”
 3. „Ile klientów skorzystało z naszych usług w ciągu ostatniego miesiąca/roku?”
 4. „Ile klientów zdecydowało się skorzystać ponownie z naszych produktów/usług w ciągu ostatniego miesiąca/roku?”
 5. „Ile klientów złożyło zamówienie ponownie w ciągu ostatniego miesiąca/roku?”

CRR pozwala firmie na monitorowanie, jak dobrze udaje się jej utrzymać klientów i jak skutecznie angażuje ich w dłuższej perspektywie czasowej. Wysoki CRR oznacza, że firma dobrze radzi sobie w utrzymywaniu klientów i osiąga sukces w długoterminowej strategii rozwoju biznesu.

CRR jest szczególnie ważnym wskaźnikiem dla firm, które działają w branżach, w których klientów jest niewielu, a koszt pozyskania nowych klientów jest wysoki. Dlatego zachowanie lojalności klientów jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu takich firm.

Podsumowując, CRR to miara, która służy do oceny, jak skutecznie firma utrzymuje swoich klientów i jak dobrze angażuje ich w dłuższej perspektywie czasowej. Mierzenie CRR jest szczególnie ważne dla firm, które chcą osiągnąć długoterminowy sukces i zminimalizować koszty pozyskiwania nowych klientów.

Zasady tworzenia ankiet internetowych do badania klientów

Tworzenie ankiety internetowej to proces, który wymaga przemyślanej strategii i przestrzegania pewnych zasad. Oto kilka najważniejszych zasad, które warto wziąć pod uwagę podczas tworzenia ankiety internetowej:

 1. Określ cel badania: przed rozpoczęciem tworzenia ankiety należy określić, jakie są cele badania i co chcemy osiągnąć. To pozwoli nam na skupienie się na ważnych pytaniach i uzyskanie pożądanych odpowiedzi.
 2. Stwórz krótką ankietę: im krótsza ankieta, tym większa szansa, że respondenci ją wypełnią. Stwórz listę pytań, która zawiera tylko najważniejsze informacje, które potrzebujesz.
 3. Zdefiniuj grupę docelową: przed rozpoczęciem badania określ, kto jest Twoją grupą docelową i jakie cechy ich charakteryzują. Dzięki temu będziesz mógł dopasować pytania do ich potrzeb.
 4. Wybierz odpowiednią formę pytania: wybierz formę pytania (np. jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, otwarte pytanie) w zależności od rodzaju odpowiedzi, jakiej oczekujesz.
 5. Unikaj zawiłych pytań: pytania powinny być proste i łatwe do zrozumienia. Unikaj skomplikowanych pytań i zdań złożonych.
 6. Użyj jasnego i prostego języka: unikaj skomplikowanych terminów i wyrażeń, które mogą wprowadzić respondentów w błąd. Użyj jasnego i prostego języka, który każdy będzie mógł zrozumieć.
 7. Dostosuj ankietę do urządzeń mobilnych: coraz więcej ludzi korzysta z urządzeń mobilnych do przeglądania stron internetowych. Upewnij się, że Twoja ankieta jest dostępna i czytelna na urządzeniach mobilnych.
 8. Testuj ankietę przed publikacją: przed publikacją ankiety przetestuj ją na kilku osobach, aby upewnić się, że działa poprawnie i nie zawiera błędów.
 9. Daj możliwość pozostawienia opinii: pozwól respondentom na pozostawienie opinii na temat ankiety i ich doświadczeń z nią związanych. To pozwoli Ci na poprawę procesu badawczego i dostosowanie ankiety do potrzeb grupy docelowej.

Podsumowując, tworzenie ankiety internetowej to proces wymagający odpowiedniej strategii i przestrzegania kilku zasad. Ważne jest, aby zdefiniować cel badania, stworzyć krótką ankietę, dostosować pytania do grupy docelowej i wybierać odpowiednie formy pytania.

Przykładowe narzędzia do badania satysfakcji klienta

W dzisiejszych czasach istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają badanie satysfakcji klienta. Oto pięć przykładów:

 1. Survicate – jest to narzędzie do zbierania opinii od klientów za pomocą ankiet i widgetów. Dzięki temu narzędziu możemy zbierać opinie na temat naszych produktów i usług, a także monitorować poziom satysfakcji klientów.
 2. Qualtrics – to platforma badawcza, która umożliwia badanie satysfakcji klienta za pomocą ankiety. Platforma oferuje zaawansowane funkcje analizy danych, dzięki którym możemy uzyskać wartościowe informacje na temat naszych klientów.
 3. Google Forms – jest to darmowe narzędzie, które umożliwia tworzenie ankiet online. Dzięki temu narzędziu możemy szybko i łatwo zbierać opinie od klientów na temat naszych produktów i usług.
 4. SurveyMonkey – to narzędzie do tworzenia i wysyłania ankiet online. Dzięki temu narzędziu możemy zbierać opinie od klientów na temat naszych produktów i usług, a także monitorować poziom satysfakcji klientów.
 5. Hotjar – to narzędzie do analizy zachowania użytkowników na stronie internetowej. Dzięki temu narzędziu możemy monitorować, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i na podstawie tych informacji ulepszać nasze produkty i usługi.

Podsumowując, badanie satysfakcji klienta jest niezbędne dla każdej firmy, która chce zwiększyć lojalność klientów i poprawić jakość swoich produktów i usług. Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na zbieranie opinii od klientów, takich jak Survicate, Qualtrics, Google Forms, SurveyMonkey czy Hotjar. Warto wybrać narzędzie, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom i umożliwia nam uzyskanie wartościowych informacji na temat naszych klientów.

Podsumowanie badania satysfakcji klienta

Mierzenie satysfakcji klienta to niezwykle ważne narzędzie dla każdej firmy, ponieważ pozwala na uzyskanie wartościowych informacji na temat naszych klientów, ich potrzeb i oczekiwań. Na podstawie tych informacji możemy podejmować decyzje, które wpłyną na zwiększenie lojalności klientów i poprawę jakości naszych produktów i usług.

Badanie satysfakcji klienta daje nam wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie lojalności klientów i poprawa ich doświadczeń związanych z naszymi produktami i usługami.
 • Uzyskanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów, co pozwala nam na dostosowanie oferty do ich potrzeb.
 • Poprawa relacji z klientami i zwiększenie ich zaangażowania w procesie zakupowym.
 • Uzyskanie informacji na temat słabych stron naszych produktów i usług, co pozwala nam na ich ulepszanie i rozwijanie.

Należy jednak pamiętać, że badanie satysfakcji klienta ma także pewne minusy. Jednym z nich jest fakt, że nie zawsze ankietowani odpowiadają szczerze i uczciwie, co może wpłynąć na wiarygodność wyników. Ponadto, przeprowadzenie badania wymaga czasu i zasobów, a wyniki często są subiektywne i trudne do porównania z danymi z innych badań.

Podsumowując, mierzenie satysfakcji klienta to niezwykle ważne narzędzie dla każdej firmy, ponieważ pozwala na uzyskanie informacji na temat naszych klientów, ich potrzeb i oczekiwań. Badanie satysfakcji pozwala nam na podejmowanie decyzji, które wpłyną na zwiększenie lojalności klientów i poprawę jakości naszych produktów i usług, jednak należy pamiętać, że wyniki badania mogą być subiektywne i wymagają ostrożnej analizy.

Skomentuj

Inne ciekawe tematy

606 628 628